House of Glam S.A. z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Strykowska 47, 91-725 Łódź), wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000837928, posiadająca numer NIP 7262680815 oraz numer REGON 385948249, o kapitale zakładowym w wysokości 106.363,00zł, opłaconym w wysokości 106.363,00zł

INFORMACJE DLA INWESTORÓW

X