Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU HOUSE OF GLAM.PL

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego
pod adresem https://houseofglam.pl

Sprzedającym jest HOUSE OF GLAM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Ząbkach 05-091, ul. H.Ch.Andersena 28 lok.U9. Zarejestrowana pod numerem KRS: 0000837928 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi , Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Regon: 385948249, NIP: 7262680815 o kapitale zakładowym w wysokości 106.363,00zł, opłaconym w wysokości 106.363,00zł, zwana także zamiennie „Sprzedającym”.

Kontakt z przedstawicielem HOUSE OF GLAM SPÓŁKA AKCYJNA można uzyskać: korzystając z adresu poczty elektronicznej: dystrybucja@houseofglam.pl lub pod numerem telefonu +48 737 495 581

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego HOUSEOFGLAM.PL;
Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://houseofglam.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy HOUSE OF GLAM SPÓŁKA AKCYJNA (Sprzedający) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://houseofglam.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Sklep internetowy, działający pod adresem: http://houseofglam.pl, prowadzony jest przez HOUSE OF GLAM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
d. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. przeglądarka: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.
b. rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronach serwisu http://houseofglam.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
Klient zobowiązany jest do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży:
a. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
b. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://houseofglam.pl i dokonać wyboru produktu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
c. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
d. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
e. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
– przedmiotu zamówienia,
– jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów
– metodzie dostawy
– informację o koszcie dostawy
– wybranej metody płatności,
f. W celu sfinalizowania i wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zapłać”.
g. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
h. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Kopia potwierdzenia zamówienia trafia również do “Spółki”
i. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
j. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dostawa Towaru
a. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
b. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się: przesyłką kurierską (InPost) lub do paczkomatu InPost. Klient nie ponosi kosztów wysyłki realizowanej na terytorium RP. Koszty przesyłki pokrywa HOUSE OF GLAM SPÓŁKA AKCYJNA. Informacja o darmowej przesyłce jest również udostępniona w momencie składania Zamówienia.
c. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych dla zamówień detalicznych oraz od 7-10 dni dla zamówień w systemie sprzedaży b2b, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Realizacja zamówienia Konsumenta opłacanego w systemie BLIK lub przelewu “Proste i łatwe płatności online iMoje” czy “Kup teraz, zapłać póżniej z Twisto Pay”, a zamówienia płatnego przelewem, po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
d. W przypadku nieodebrania przesyłki opłaconej przez Kupującego i powrotu jej do Sklepu, Sprzedający może nadać paczkę powtórnie po wcześniejszej dopłacie za ponowną usługę kurierską w wysokości 15zł.
Zamówienie złożone i nieopłacone w ciągu 7 dni roboczych zostanie uznane za anulowane przez Klienta i usunięte z systemu, o czym Klient zostanie poinformowany wiadomością automatyczną.

Ceny i metody płatności
a. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
b. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny przelewem na numer konta bankowego 36 1050 1025 1000 0090 3218 0631, za pośrednictwem elektronicznych płatności iMoje ING Bank.

IV. Prawo do odstąpienia od umowy
Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji mailowo dystrybucja@houseofglam.pl lub listownie, pisząc na adres: ul. Strykowska 47, 91-725 Łódź, w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

V. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów za zakupiony towar, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały zastosowane w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z odstąpieniem od umowy.
3.Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
a. Należy odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni.
b. Bezpośrednie koszty zwrotu towarów ponosi Klient. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 15 PLN.
c. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
VI. Reklamacje
Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres dystrybucja@houseofglam.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
a. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
b. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Strykowska 47, 91-725 Łódź lub mailowo pod adres dystrybucja@houseofglam.pl
c. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

VII. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

X